شخصیت حقوقی شرکت های تجاری و مدیران آن

شخصیت حقوقی شرکت های تجاری مستقل از شخصیت حقیقی مدیران آنهاست.

بنابراین اگر شما طلبی از یک شرکت داشته باشید باید علیه شرکت طرح دعوی کنید نه علیه مدیران آن.

در یک رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده بود که :

در دعاوی کارگران شاغل در شرکت های تجاری علیه این شرکت ها ، طرح دعوا علیه مدیر یا مدیران شرکت ها به واسطه استقلال آنها از شرکت تجاری به عنوان کارگاه ، فاقد مبنای حقوقی است.

در گردشکار این رای آمده بود که در قضیه ای  دعوای کارگر علیه مدیر عامل شرکت به عنوان شخصیت حقیقی طرح شده بود. در صورتیکه دعوی بایستی علیه شرکت به عنوان شخصیت حقوقی طرح می گردید.

(کد 1360 – 2/1400)

تنظیم :

ساعد امین جعفری _ کارشناس حقوقی

بدون نظر

ارسال نظر