عوارض فضای سبز

برخی از شهرداری ها باستناد مصوبه شورای اسلامی شهر هنگام محاسبه عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی عوارضی تحت عنوان تامین منابع آب فضای سبز نیز اخذ می نمایند

شورای اسلامی شهر آوه جهت تامین آب فضای سبز ، معادل 5 درصد عوارض صدور پروانه را باستناد بند 16 ماده 80 قانون مربوط به شورا ها و تبصره 1 ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در ردیف عوارض خدمات شهری مورد عمل برای سال 1399 تصویب نمود با این توضیح که هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری محاسبه و به حساب سازمان پارک ها و فضای سبز واریز گردد.

این مصوبه مورد اعتراض قرار گرفت و دیوان عدالت اداری نیز ابطال نمود .

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای خود اعلام نمود که هرچند باستناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها ، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است وضع این عوارض توسط شورای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال می گردد.

بنابراین چنانچه هریک از شهرداری های کشور چنین عوارضی را مطالبه نمودند ؛ می توانید ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا نمائید.

(ک 2139_ 2/1400)

تنظیم :

ساعد  امین جعفری _ کارشناس حقوقی

بدون نظر

ارسال نظر