گروه وکلا و مشاورین حقوقی

در مبایعه نامه آپارتمانی ،پارکینگ غیر مزاحم قید شده است …

در مبایعه نامه آپارتمانی ،پارکینگ غیر مزاحم قید شده است هنگام قرارداد هم صورتمجلس تفکیکی آماده نبود. هم اکنون هم در سند تنظیمی به گفته مالک پارکینگ غیر مزاحم است .اما آنچه که الان مشاهده می شود جلوی پارکینگ بنده یک پارکینگ مزاحم وجود دارد که راه تردد من را بسته است.تکلیف چیست؟

شما ابتدا تأمین دلیل (با جلب نظر کارشناس) نمائید. در صورت تأیید مزاحم داشتن پارکینگ می توانید دادخواست حقوقی برای الزام فروشنده به انجام تعهد مبنی بر دادن پارکینگ غیر مزاحم و یا جبران خسارت وارده با نظر کارشناس مطرح نمائید.

بدون نظر

ارسال نظر