گروه وکلا و مشاورین حقوقی

ملکی را از چند ورثه خریداری کرده تمام آنها بجز یکنفر …

ملکی را از چند ورثه خریداری کرده تمام آنها بجز یکنفر از آنها در دفترخانه حاضر و سند را امضا کردند اما آن یک نفر بدلیل افزایش قیمت ملک از تاریخ تنظیم قولنامه تا روز محضر، از امضای سند سر باز زده و درخواست مبلغ بیشتر و یا فسخ معامله را دارد.چکار می توانم انجام دهم؟

اگر قبل از خرید مشورت گرفته بودید راه آسانتری پیشنهاد می شد اما بهر حال الان می توانید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت همین یک نفر در دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

بدون نظر

ارسال نظر