هزینه اجرای قلع بنا

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری حکم به قلع بنای احداثی صادر کرده است .مالک نسبت به اجرای رای در مهلت قانونی اقدام ننموده و شهرداری رأسا” اقدام و صورت حساب هزینه اجرای رای را برای مالک فرستاده است.در خصوص هزینه اجرای رای سوال داشتم.

طبق تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداریها در خصوص عدم اجرای رای قلع بنا ظرف مهلت مقرر قانونی صرفا” هزینه اجرا مقرر گردیده است باید توجه داشت که  این هزینه طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض باشد و هیچ هزینه دیگری نبایستی به این هزینه اضافه شده باشد.چنانچه خلاف این موضوع اتفاق بیفتد قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است

همانگونه که  شهرداری اراک باستناد مصوبه  شورای اسلامی شهر اراک  هزینه اجرای رای قلع بنا را به اضافه صدی ده درخواست می نمود که موضوع توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

بدون نظر

ارسال نظر