آیا جرائم مربوط به مواد مخدر قابل گذشت است؟

اصولا” بیشتر جرائم در حوزه مواد مخدر، غیر قابل گذشت هستند ؛چون رسیدگی و تعقیب و محاکمه آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست .اما در جرم افترا یعنی به شخصی یکی از جرائم مواد مخدر را تهمت زده باشند بعنوان مثال شخصی را به فروش مواد مخدرمتهم کرده اند ؛ چون رسیدگی به این جرم نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد ؛ممکن است در شرایطی با گذشت شاکی خصوصی ، محاکمه متوقف شود.

بدون نظر

ارسال نظر