آئین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی تصویب شد

هیات وزیران در 95/2/1 آئین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی را تصویب نمود.

طبق این آئین نامه پناهندگان و آوارگان تنها با یکی از مدارک زیر میتوانند در مقاطع تحصیلی تا سطح دیپلم در مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش همانند دانش آمزان ایرانی ثبت نام نمایند:

کارت هویت ویژه ، دفترچه پناهندگی، برگ تردد خروجی مدتدار ، گذرنامه  دارای پروانه اقامت یا روادید معتبر با اعتبار شش ماهه ، کارت ویژه حمایت تحصیلی .

تحصیل داوطلبانه در مدارس غیر دولتی مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت آمزش و پرورش خواهد بود.

بدون نظر

ارسال نظر