آیین نامه اجرایی جزء ۳-۲ بند ز تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ هیات وزیران درخصوص “آیین نامه اجرایی جزء ۳-۲ بند ز تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور” طی نامه شماره ۱۳۸۸۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

بدون نظر

ارسال نظر