اجرای قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب 94/4/31 از تاریخ 95/1/1 لازم الاجرا می باشد.به برخی از تغییرات عمده این قانون اشاره می کنیم:

         قبلا” 80 درصد اوراق مشارکت و سپرده های بانکی متوفی و 50 درصد ارزش سهام و 40 درصد سهم الشرکه متوفی از شمول مالیات خارج بود اما الان این محدودیت برداشته شد.

         قبلا” مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث طبقات اول و دوم و سوم نرخ خاصی داشت اما در این قانون جدید کلا” تغییر کرد.

         ماخذ ارزیابی برای محاسبه مالیات، تاریخ فوت بود اما الان با این قانون جدید ماخذ ارزیابی زمان ثبت انتقال اموال به ورثه می باشد بنابراین توصیه می شود ورثه وضعیت ماترک را سریعتر تعیین تکلیف نمایند.

         بحث واحد های مسکونی خالی اضافه شد . طبق این قانون از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد.

         استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی از دیگر رخداد های جدید است.

بدون نظر

ارسال نظر