اصلاح آیین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ هیات وزیران درخصوص “اصلاح آیین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور” طی نامه شماره ۱۳۸۹۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

بدون نظر

ارسال نظر