تعیین شرط فروش عینک برای چشم پزشکان و اپتومتر ها

قابل توجه چشم پزشکان و اپتومتر ها یی که در حال حاضر در کنار فعالیت اختصاصی خود غرفه فروش عینک دارند:

چشم پزشکان و اپتومترهایی که در کنار فعالیت های تخصصی خود مبادرت به فروش عینک می نمایند ؛ مکلفند نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک اقدام نمایند .

هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ 1400/10/6 به استناد قانون اصلاح مواد 1و7 قانون اجرای سیاست های  کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399/11/15 مجلس شورای اسلامی تصویب نمود افراد مذکور لازم است پروانه کسب از اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک اخذ نمایند.

البته انتظار می رود هیات مقررات زدایی ، برای تسهیل و بهبود کسب و کارها مقرراتی را حذف یا کاهش دهد اما در این مورد بنظر می رسد خارج از وظیفه ای که دارد ؛ عمل نموده است.

بدون نظر

ارسال نظر