دستورالعمل اجرایی بند ی تبصره ۱۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ هیات وزیران درخصوص “دستورالعمل اجرایی بند ی تبصره ۱۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور” طی نامه شماره ۱۳۸۹۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

https://najvalaw.com/wp-content/uploads/2022/01/بند-ی-تبصره-15.pdf

بدون نظر

ارسال نظر