مطالبه سازمان امور مالیاتی از پیمانکاران بابت مالیات بر ارزش افزوده در قرارداد با کارفرمای دولتی

براساس بند (م) تبصره (۶ )قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور:

«در معاملات پيمانكاری كه كارفرما يكی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است، كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، ماليات ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كند. تا زمانی كه كارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالياتي كشور حق مطالبه آن از پيمانكار يا أخذ جريمه ديركرد از وی را ندارد. در مواردی كه بدهی كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت مي‌شود در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحويل دهد. سازمان امور مالياتي کشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلی را از بدهی مالياتی پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه‌داری كل‌ كشور ارائه مي‌كند. خزانه‌داری كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحويلی را به‌عنوان وصولی ماليات منظور كند.»

در سال 99 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی دستورالعملی صادر نموده بود که بر اساس آن به محض انجام هر پرداخت توسط کارفرما به پیمانکار (ولو اینکه بابت مالیات بر ارزش افزوده نباشد) برای اداره امور مالیاتی حق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکار در نظر گرفته شده است این موضوع با بند م تبصره 6 قانون بودجه سال 99 مغایرت داشته که اخیرا”توسط رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.(رای شماره 2558 مورخ 1400/9/30)

 

تازمانی که کارفرما مالیات برارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد تاخیری متوجه پیمانکار نبوده و در نتیجه تعلق جریمه نسبت به پیمانکار قابل تصور نیست بنابراین سازمان امور مالیاتی حق پیش بینی جریمه دیرگرد و اخذ آن را نخواهد داشت.

بدون نظر

ارسال نظر