ممنوعیت ازدواج با فرزندخوانده

طبق تبصره ذیل ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب92/6/31ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده چه در زمان حضانت و چه بعد از آن ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی کشور (سازمان متولی امور سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست) این ازدواج را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

بدون نظر

ارسال نظر