رسیدگی به دعوای غیرمنقول در شورای حل اختلاف

رسیدگی به دعاوی راجع به غیر منقول محدود به موضوع بند ب ماده 9 قانون شورا های حل اختلاف مصوب 94می باشد در غیر این موارد باشد در صلاحیت شورا ها نیست بعنوان مثال مطالبه خسارت وارده به عین مستاجره در صلاحیت شورا نیست حتی اگر بصورت دعوای تقابل طرح شود.

مستنبط از نظریه مشورتی اداره حقوقی ( 7/95/41 مورخ95/1/16) اگر دعوای اصلی در صلاحیت شورا باشد(مثال مطالبه وجه بابت کار انجام گرفته در ساختمان) اما دعوای متقابل ،خسارت وارد به مال غیر منقول باشد که مستلزم بررسی وضعیت مال غیر منقول و کارشناسی و کیفیت ساخت باشد ؛در این صورت در صلاحیت شورا نیست و باید رد صلاحیت به شایستگی دادگاه های حقوقی عمومی صادر گردد.

بدون نظر

ارسال نظر