مهریه؛ عندالاستطاعه یا عندالمطالبه؟

عندالمطالبه

آن چه كه در هنگام عقد به عنوان بدهي و دين بر گردن زوج قرار مي‌گيرد تا به محض مطالبه زوجه پرداخت شود، عندالمطالبه گفته می شود.

عندالاستطاعه

شرطی است که طبق آن زوجه موافقت می کند که مهر خود را هروقت که زوج داشت وصول کند.

مهریه عندالمطالبه بهتر است یا عندالاستطاعه؟

در عقدنامه‌ها هر دو قید به کار رفته و سردفتر هنگام اجرای عقد از زوجین یا زوجه سؤال می‌کند که مهریه شما عندالمطالبه یا عندالاستطاعه است که در این صورت اعلام زوجه که قطعاً با توافق زوج همراه است، در دفترازدواج ثبت می‌شود.

تفاوت مهر عندالمطالبه با مهر عندالاستطاعه از زمین تا آسمان است. درست است که در هر دو ،دین ادا می‌شود، اما در اولی هر وقت زوجه بخواهد‌،می تواند مهرش را بگیرد و در دومی هر وقت زوج داشت، ادای دین می‌شود.

بدون نظر

ارسال نظر