تخلفات ساختمانی ناشی از مازاد بر مندرجات پروانه یا تغییر کاربری پیلوت

معمولا” مهمترین تخلفات ساختمانی یا ناشی از اضافه بنا مازاد بر تراکم یا مازاد بر مندرجات پروانه یا تغییر کاربری پیلوت است که موضوع در کمیسیون ماده 100 شهرداری مطرح و رای صادره یا منتهی به تخریب اضافه بنا یا جمع آوری مستحدثات جدید ناشی از تغییر کاربری پیلوت خواهد شد و یا منتهی به اخذ جریمه خواهد شد .

اما شورای اسلامی شهر قم در دو سال متوالی 1394 و 1395 تصویب نمود ساختمانهای ساخته شده که تخلفات ساختمانی آنها ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم  و مازاد بر مندرجات پروانه) یا تغییر کاربری پیلوت میباشد، در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب ۱/۴ محاسبه و دریافت گردد.

بعنوان مثال در نظر بگیرید که در ساختمانی ، مازاد بر تراکم یا مازاد بر مندرجات پروانه  بنایی  صورت گرفته  یا اینکه در ساختمانی  پیلوت را تغییر کاربری  داده اند مثلا” پارکینگ را به اداری یا تجاری تغییر داده اند، در صورتیکه بنای مذکور توسط مراجع ذیصلاح که همان کمیسیون  ماده 100 شهرداری هست ؛ ابقاء شود یعنی رای بر تخریب نباشد ؛ طبق این مصوبه مالک باید عوارض بپردازد.

این در حالیست که اصولا” جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری  به منزله مجازات تخلفات ساختمانی بوده و اخذ عوارض توجیه قانونی ندارد .

بهمین خاطر هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز  در رای خود اعلام نموده است که اگر این عوارض صرفا” در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت باشد ؛ مشکلی ندارد اما اگر غیر از این باشد از مصادیق اخذ عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی است .به عبارت دیگر عوارض بعد از ابقاء بنا در کمیسیون های ماده 100 باید به همان اندازه زمان صدور پروانه باشد چنانچه بیش از آن تعیین شود مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تلقی خواهد شد.

(کد: 786_ 2/96 و 322_2/97 و 2182_ 2/1400 )

تنظیم :

ساعد امین جعفری _ کارشناس حقوقی

بدون نظر

ارسال نظر