تعیین عوارض تحت عنوان ارزش افزوده تغییر کاربری پس از ابقاء در کمیسیون ماده صد

شورا ی اسلامی برخی از شهر ها ، عوارضی تحت عنوان ارزش افزوده تغییر کاربری پیلوت ، پارکینگ و انباری پس از ابقاء توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری تصویب و شهرداری ها بر اساس آن عوارض مذکور را از مالکین مربوط اخذ می نمایند.

هرچند وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون نیست اما طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون مجوز از مراجع ذیربط مغایر با قانون و خارج ار حدود اختیار است.بنابر این قطعا” در این موارد با شکایت افراد در دیوان عدالت اداری مصوبات مزبور ابطال می گردد

(کد 2840_ 2/1400)

تنظیم :

ساعد   امین جعفری _ کارشناس حقوقی

بدون نظر

ارسال نظر