طلاق و معافیت از خدمت نظام وظیفه

بعضی ها برای فرار فرزندشان از خدمت نظام وظیفه از حقه طلاق سوری استفاده می کنند تا فرزند پسر به عنوان اینکه سرپرست مادر خود هست از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شود .

ما در قانون داریم که یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است منتهی باید توجه داشت صرف وقوع طلاق از موجبات معافیت از خدمت نظام وظیفه نیست بلکه دو شرط لازم است:

اول اینکه یگانه مراقب باشد یعنی تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بیش از 18 سال تمام باشد.

دو اینکه مراقبت و نگهداری از مادر فاقد شوهر را به علت نقص عضو ، بیماری ، کبر سن ، صغر سن بر عهده داشته باشد.

مستندات:

1- بند 2 ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363

2- کد 1234و 1233 – 2/1400

بدون نظر

ارسال نظر