عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه

عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه منتهی به صدور اخطار رفع نقص توسط مدیران دفاتر محاکم خواهد شد .

اما سال 1398 رئیس دادگستری شهرستان شهریار بخشنامه ای صادر می کند با این محتوا که به منظور حراست از حقوق مالی دولت مالی دولت و التزام وکلای دادگستری به انجام تکالیف مصرح قانونی از تاریخ 1398/9/5 از پذیرش دادخواست وکیل بدون درج مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه و عدم ارائه قرارداد مالی بین وکیل و موکل (تکلیف ماده 32 قانون وکالت ) خودداری شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که :

1- دفاتر خدمات الکترونیک زیر نظر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه هستند و رئیس دادگستری شهرستان شهریار فاقد صلاحیت صدور بخشنامه برای دفاتر مذکور است.

2- عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه منتهی به صدور اخطار رفع نقص توسط مدیران دفاتر محاکم خواهد شد.و حکم عدم پذیرش دادخواست وکیل بدون درج مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه با مواد 53 و 54 قانون آئین دادرسی مدنی مغایرت دارد .

لذا بخشنامه مزبور را خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون دانسته و ابطال نمود.(رای شماره 1317 و 1318 مورخ 1400/5/12 )

تنظیم و تدوین:

ساعد امین جعفری _ کارشناس حقوقی

بدون نظر

ارسال نظر