هیات مدیره و اختیارات مدیر عامل شرکت های تجاری

مدیر عامل شرکت های تجاری در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد(ماده 125 لایحه قانون تجارت)

معمولا” اقامه دعوی و دفتع از هرگونه دعاوی جزء اختیارات هیات مدیره است که در اساسنامه شرکت قید می شود .هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض کند .

هیات مدیره شرکت نحوه امضاء اسناد و اوراق تعهد آور شرکت اعم از چک ها ، بروات ، سفته ها و… واشخاصی که حق امضاء دارند را مشخص می کند.

واگذاری «حق امضاء اسناد تعهد آور» و« اختیار طرح دعوی» متفاوت است. بنابر این در جائی که اختیار اقامه دعوی از سوی هیات مدیره به مدیر عامل تفویض نشده است طرح دعوی و تقدیم دادخواست یا شکوائیه از طرف مدیرعامل خارج از حدود اختیارات وی خواهد  بود .

این مطلب در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اینگونه آمده است که صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهد آور بدون تفویض اختیار طرح دعوی کافی نبوده و سمت وی را به عنوان دادخواست دهنده احراز نمی کند .(1254و 1255 _1400/4/22)

تنظیم :

ساعد امین جعفری_ کارشناس حقوقی

بدون نظر

ارسال نظر