– آیا برای طرح دعوی باستناد سفته ، واخواست سفته الزامی است؟

واخواست سفته اجباری نیست لیکن طرح دعوی باستناد سفته ای که در موعد قانونی واخواست شده باشد.امتیازاتی را برای خواهان در بر دارد.

بدون نظر

ارسال نظر