گروه وکلا و مشاورین حقوقی

دعوائی در شورای حل اختلاف طرح کرده ام. خوانده باستناد اینکه محل اقامتش در استان دیگری است به صلاحیت محلی شورا ایراد گرفته است …

دعوائی در شورای حل اختلاف طرح کرده ام. خوانده باستناد اینکه محل اقامتش در استان دیگری است به صلاحیت محلی شورا ایراد گرفته است و همزمان علیه اینجانب دعوای متقابل در همان شعبه شورا و در کلاسه جاری طرح نموده است. نحوه رسیدگی به هر دو دعوی اصلی و طاری به چه ترتیبی خواهد بود ؟

طبق ماده 141 قانون آئین دادرسی مدنی ،دعوی تقابل تؤاماً با دعوای اصلی رسیدگی می شود در فرض سوال فوق (ایراد خوانده راجع به صلاحیت در دعوی اصلی )هر دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی کند بر تقابل نیز رسیدگی خواهد کرد.

بدون نظر

ارسال نظر