گروه وکلا و مشاورین حقوقی

تاریخ حضور در دفترخانه را مشخص کردیم …

در خصوص خرید و فروش ملکی تاریخ حضور در دفترخانه را مشخص کردیم اینکه می گویند اگر طرف مقابلت نیامد گواهی عدم حضور بگیر . این گواهی برای چیست؟

باستناد گواهی عدم حضور صادره از سوی دفتر خانه می توان در صورت تخلف طرف مقابل از انجام تعهدات طرح دعوی نمود.

بدون نظر

ارسال نظر