گروه وکلا و مشاورین حقوقی

در تقسیم ترکه

جهت تقسیم ترکه ،محل فوت متوفی تهران ولی اموال غیر منقول او در شهرستان است . دادگاه صالح برای تقسیم ترکه کجا خواهد بود؟ ودر دادگاه تقسیم ترکه، اول اموال منقول بررسی می شود یا غیر منقول ؟

دادگاه صالح برای رسیدگی ،محل وقوع اموال غیر منقول است و تقسیم ترکه اموال باهم انجام میشود و تر تیب خاصی ندارد.

تماس جهت سوالات حقوقی و کیفری 09123598168

بدون نظر

ارسال نظر