گروه وکلا و مشاورین حقوقی

عدم اجرای تمکین توسط زن

حکم الزام به تمکین خانمی صادر شده ولیکن وی حاضر به بازگشت به منزل نیست آیا می توان وی را بدون دادن نفقه و مهریه طلاق داد؟

نفقه و مهریه دو موضوع متفاوت از هم هستند بطوریکه تعلق نفقه قانوناً بستگی به تمکین دارد ولی مهریه دین زوج است که پرداخت و تعلق آن ملازمه با تمکین ندارد.برای برگرداندن زوجه می توان مجددا” دعوی تمکین داد بدیهی است احراز شرایط موضوع ماده 1115 قانون مدنی با دادگاه و اثبات آن به عهده مدعی وجود خوف است.

بدون نظر

ارسال نظر