عدم ثبت رسمی ازدواج

سوالی داشتم از نجوا: چنانچه زن و شوهری ازدواج خود را در دفتر رسمی ازدواج ثبت نکرده باشند برای ثبت این ازدواج چگونه باید اقدام کنند؟

برابر ماده 32 قانون ثبت احوال ازدواج هائیکه در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد:

– ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج .(با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم اقرارنامه اقدام نمایند.)
– در موقع تنظیم اقرار نامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هجده سال تمام کمتر نباشد.

-گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه های زوجین به اینکه در تاریخ اعلام واقعه   طرفین در قید ازدواج دیگری نمی باشند

طرفین با ارائه اصل اقرارنامه و اصل شناسنامه می توانند به نزدیکترین اداره ثبت احوال محل سکونت مراجعه کنندو درخواست ثبت واقعه در شناسنامه های خود را بدهند..

بدون نظر

ارسال نظر