اموال, پرسش و پاسخ / 11111400

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری حکم به قلع بنای احداثی صادر کرده است .مالک نسبت به اجرای رای در مهلت قانونی اقدام ننموده و شهرداری رأسا" اقدام و صورت حساب هزینه اجرای رای را برای مالک فرستاده است.در خصوص هزینه اجرای رای سوال داشتم. طبق تبصره...

اموال / 20021393

دعوائی در شورای حل اختلاف طرح کرده ام. خوانده باستناد اینکه محل اقامتش در استان دیگری است به صلاحیت محلی شورا ایراد گرفته است و همزمان علیه اینجانب دعوای متقابل در همان شعبه شورا و در کلاسه جاری طرح نموده است. نحوه رسیدگی...

اموال / 20021393

 - در زیر یک نوشته ای که اینجانب امضاء و اثر انگشت زدم ؛دارنده متن ابتدای برگه را بریده و در قسمت خالی متنی مبنی بر اینکه به او مبلغی پول بدهکارم را نوشته است. چطور ثابت کنم که او مرا فریب داده است؟...

اموال / 20021393

اتومبيلي از دوستم خریداری کردم.خودرو به صورت لیزینگ با چندچک واریزی بوده است. طبق توافق شفاهی قرار بر این شد که اقساط باقیمانده توسط اینجانب پرداخت شود. و کلیه مدارک تحویل اینجانب گردید تا زمان آزاد شدن سند و آمادگی شرکت به منظور انتقال سند....