قراردادها / 20021393

چنانچه وجه پرداخت شده بعنوان سرقفلی تصریح شده باشد آثار حقوقی سرقفلی را خواهد داشت.در غیر اینصورت سرقفلی نخواهد بود. بنابراین لازم است در سند اجاره تصریح گردد که این وجه تحت کدامیک از دو عنوان (سرقفلی یا قرض الحسنه ) پرداخت می گردد....