کیفری - جرائم / 05041395

اصولا" بیشتر جرائم در حوزه مواد مخدر، غیر قابل گذشت هستند ؛چون رسیدگی و تعقیب و محاکمه آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست .اما در جرم افترا یعنی به شخصی یکی از جرائم مواد مخدر را تهمت زده باشند بعنوان مثال شخصی را به...

کیفری - جرائم / 30021393

معمولا" در مقررات استخدامی شرطی به نام نداشتن سوء پیشینه کیفری وجود دارد .اکنون درصدد استخدام در یکی از ادارات دولتی هستم ولی حدود 8 سال پیش ، بدلیل عجز از تامین قرار وثیقه ،به مدت یک شب در زندان به سر بردم که با...