آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۹۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تصویبنامه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ هیات وزیران درخصوص “آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۹۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” طی نامه شماره ۱۴۰۴۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا سیما و و سایر دستگاه های ذی ربط مکلفند فهرست مجوز ها و تصدی گری فرهنگی و هنری قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی … را تعیین و در طول سالهای اجرای قانون برنامه واگذار نمایند .

این آئین نامه شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش می باشد.

بدون نظر

ارسال نظر