گروه وکلا و مشاورین حقوقی

اجازه سازمان زندان ها در بکارگیری مراقبت الکترونیکی

سازمان زندانها در سال 93 اجازه دارد زندانيان را در زمان مرخصي تحت مراقبت الكترونيكي قرار دهد.

بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 93 كل كشور اين اجازه را به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور داد . سازمان مذكور علاوه بر گرفتن تامين هاي مندرج در قانون آئين دادرسي كيفري بابت تجهيزات مربوطه وديعه اي از قرار روزانه 30000ريال دريافت مي كند.

بدون نظر

ارسال نظر