بخشنامه قوه قضائیه در خصوص آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

معاون قوه قضائیه در اجرای بند دوم اصل 156 قانون اساسی ، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383، مواد 3،4 و 7 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392و سند امنیت قضایی مصوب 1399 بخشنامه ای در 1400/8/5 ابلاغ نمود .

تمرکز این بخشنامه روی قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج از کشور است .بسیار اتفاق افتاده که افراد هنگام خروج از کشور و در فرودگاه از ممنوعیت خروج خود از کشور مطلع و زحمات زیاد مادی و معنوی متحمل می شوند .این بخشنامه به موارد مهمی اشاره می کند که توجه به آن از سوی افراد ذیصلاح ، مشکلات مردم را در زمینه ممنوعیت خروج از کشور کاهش می دهد.

مقید بودن قرار مذکور به حداکثر شش ماه ، اطلاع متهم از طریق سامانه ثنا ، پس از گذشت مدت شش ماه رفع اثر از قرار بطور خودکار ، از نکات مهم این بخشنامه است.

دانلود متن کامل

بدون نظر

ارسال نظر