تغییر جایگاه سازمانی مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تغییر جایگاه سازمانی مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری طی نامه شماره ۶۲۷۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری ابلاغ شد.

طبق این مصوبه  جایگاه سازمانی «مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری» با تمام وظایف ، اختیارات و مسئولیت های قانونی و نیروی انسانی و بودجه از ذیل «سرپرست نهاد ریاست جمهوری » خارج و ذیل « معاونت حقوقی ریاست جمهوری »قرار گرفت.

بدون نظر

ارسال نظر