تغییر نام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تغییر عنوان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور طی نامه شماره ۶۲۷۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری ابلاغ شد.

طبق این مصوبه عنوان « سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور» با حفظ ساختار و وظایف آن به  «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور » تغییر یافت

بدون نظر

ارسال نظر