موافقتنامه سازمان برنامه و بودجه با دستگاه های اجرائی در خصوص برنامه ها و اهداف کمی دستگاه ها

آئین نامه اجرائی بند الف تبصره 19 قانون بودجه سال 1401 کل کشور به تصویب هیات وزیران رسید .

بند الف تبصره 19 قانون بودجه با هدف ارتقای بهره وری خدمات عمومی ، شفاف سازی ، مسئولیت پذیری و پاسخگویی دستگاه های اجرائی تدوین گردید و سازمان برنامه و بودجه موظف گردید تا 15 اردیبهشت 1401 نسبت به تنظیم موافقتنامه با دستگاه های اصلی متضمن برنامه‌ها، اهداف کمّی، سنجه و شاخصهای ارزیابی عملکرد اقدام نماید.قرار است تخصیص اعتبارات با رعایت ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه براساس میزان تحقق اهداف هر یک از برنامه‌ها با رعایت قوانین و مقررات و متناسب با میزان منابع وصولی دستگاه اجرائی تعیین گردد.

اینک آئین نامه اجرائی آن در خصوص چارچوب تفاهمنامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارش‌گیری از برنامه‌ها، نحوه بکارگیری نیروی مازاد و میزان جابجایی در اعتبارات به منظور تحقق برنامه‌ها  با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به  تصویب هیات وزیران رسید.

این موافقتنامه سه جانبه  بین سازمان برنامه و بودجه ، دستگاه اجرایی اصلی که نام آن ها در جدول 7 قانون بودجه درج شده است و دستگاه تابع آن دستگاه اجرایی که فهرست آن را سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد کرد ؛ تنظیم می شود.

اما در خصوص ساماندهی نیروی انسانی مازاد ماده 11 این آئین نامه روش خاصی را پیش بینی کرده بدین نحوه که دستگاه اجرائی تابع می تواند حداکثر تا 10 درصد از کارکنان خود و حتی مازاد بر آن را  در صورت رضایت مستخدم ، بین واحد های دیگر در همان دستگاه یا دستگاه دیگر در همان شهر یا شهرستان دیگر و یا سایر دستگاه ها ی اجرائی دیگر جابه جا نماید اما اگر مستخدم رضایت نداشت بحث بازنشستگی ، بازخریدی و یا فسخ قرارداد حسب نحوه ارتباط مستخدم با دستگاه مربوط ( رسمی، پیمانی و یا قراردادی ) مطرح خواهد شد.

البته باید منتظر شیوه نامه اجرائی این ماده باشیم الان جزئیات آن  شفاف نیست .اینکه آیا جابه جایی اتفاق خواهد افتاد و آیا دستگاهی هست که نیروی مازاد را پذیرش کند یا خیر ؟ اگر خودش مازاد داشت چطور عمل خواهد شد و یا اینکه  نهایت منجر به قطع رابطه مستخدم با دستگاه متبوع خواهد شد .

تنظیم :

ساعد  امین جعفری _ کارشناس حقوقی

بدون نظر

ارسال نظر