دفاتر خدمات زیارتی و تسهیلات مندرج در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

 دفاتر خدمات زیارتی و کلیه فعالیت های مرتبط با امور حج و زیارت در زمینه ایجاد تاسیسات و ارائه خدمات به منظور برگزاری تورها و سفرهای زیارتی مشمول تسهیلات پیش بینی شده در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰ شدند

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۱ تصویب نمود تا دفاتر خدمات زیارتی و کلیه فعالیت های مرتبط با امور حج و زیارت در زمینه ایجاد تاسیسات و ارائه خدمات به منظور برگزاری تورها و سفرهای زیارتی اعم از اعزام ایرانیان به اماکن زیارتی خارج از کشور و همچنین ورود زوار سایر کشور ها جهت زیارت اماکن زیارتی ایران نیز مشمول تسهیلات پیش بینی شده در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰ و آئین نامه اجرائی قانون مذکور گردیدند .

(الحاق ماده ۱۴ به آئین نامه اجرائی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۱هیات وزیران)

تنظیم :

ساعد امین جعفری _کارشناس حقوقی

بدون نظر

ارسال نظر