قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر نیست

باستناد دادنامه شماره 126 مورخ 93/3/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شعبه دیوان عدالت اداری به صلاحیت مراجع قضایی و یا غیر قضایی ،شعبه صادر کننده قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند و حسب مورد مراتب را به شاکی اعلام می کند. این قرار عدم صلاحیت ، قابل تجدید نظر نیست.

بدون نظر

ارسال نظر