گمرک زنجان و گمرک تمرچین به لیست گمرکات تخصصی اضافه شد

 طبق بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران  گمرک زنجان و گمرک تمرچین به لیست گمرکات تخصصی  اضافه شد ( نامه شماره ۱۴۰۰/۱۶۵۶۶۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲  مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران )

گمرک زنجان برای صادرات پرمنگنات سدیم و  اسید سولفوریک و گمرک تمرچین جهت صادرات اسید هیدروکلریک و اسید سولفوریک در مرز اقلیم کردستان مجوز گرفت.

بدون نظر

ارسال نظر