رسیدگی به عدم تمکین زوجه در مرجع کیفری

در شکایت ترک انفاق همسر دائم چنانچه زوج ، مدعی عدم تمکین زوجه باشد ؛ احراز تمکین و یا عدم تمکین زوجه و همچنین استطاعت یا عدم استطاعت زوج برای دادن نفقه( موضوع ماده 53 قانون حمایت خانواده 91) مشمول صدور قرار اناطه ( موضوع ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری 92) نیست و مرجع کیفری در صورت احراز عدم تمکین زوجه ، می تواند قرار منع تعقیب زوج را صادر نماید.(نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 7/95/12 مورخ95/1/8)

بدون نظر

ارسال نظر