صلاحیت رسیدگی به دعوی اجرت المثل زن درایام زندگی مشترک

براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی (7/95/84 مورخ95/1/24) دعاوی خانواده راجع به جهیزیه ، مهریه، نفقه تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شورا های حل اختلاف 94 در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت از خانواده مصوب 91 نباشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است اما اجرت المثل زوجه، چون در ماده 9 قانون مزبور اشاره نشده است همچنان در صلاحیت دادگاه خانواده است.

بدون نظر

ارسال نظر