پلیس در جرائم مشهود مکلف به اقدام است

به گزارش ایرنا دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام داشته است که به پلیس اذن داده شده است که در سه مورد بدون نیاز به دستور قضائی خودرو را متوقف و اقدامات لازم جهت انعکاس مراتب به مقام قضائی بعمل آورد:

– رانندگی در حال مستی.

– کشف حجاب توسط بانوان در اتومبیل

– رانندگی غیر متعارف مانند ویراژ دادن.

بدون نظر

ارسال نظر