تمدید پروانه ساختمان

بارها مشاهده شده است که شهرداری ها باستناد مصوبه شورای اسلامی شهر خود در مواردی که پروانه ساختمان منقضی شده است (یعنی متقاضی پروانه احداث ساختمان در موعد مقرر نتوانسته نسبت به اتمام ساختمان طبق پروانه اقدام نماید )جهت تمدید پروانه عوارضی وضع و اخذ می نمایند .این عوارض ، غیر قانونی است و شاکی می تواند از دیوان عدالت اداری ابطال آن را تقاضا کند .

اما مقررات چی میگه؟

مقررات در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم تکمیل آن در زمان تعیین شده ، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ، پیش بینی کرده است.بعنوان نمونه اگر تا دو سال  بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ساختمان ناتمام بماندعوارض مربوطه به دو برابر افزایش می یابد.

بهر حال روشی قانونگذار مشخص کرده و هر اقدامی غیر از آن ، خلاف قانون تلقی و قابل ابطال است .

بعنوان مثال برخی از شورای های اسلامی شهر  اقدام به وضع عوارض جدید و مقررات تنبیهی دراین خصوص می کنند  .اصولا” وضع این گونه عوارض و یا وضع مقررات تنبیهی در حوزه اختیار قوه مقننه است و از اختیارات شوراهای اسلامی شهر خارج است.

(1494. 2/1400)

بدون نظر

ارسال نظر