دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیتهای مالی

در اجرای بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای
تبصره ذیل ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند مذکور و به منظور تعیین نحوه دسترسی به سامانه سجل محکومیتهای مالی، طبقه بندی و
تعیین اطلاعات غیرقابل دسترس و آموزش بهره برداران، “دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیتهای
مالی”، در ۱۴ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است .

مقدمه :

بند پ ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه عنوان می داشت :

قوه قضائیه مکلف است در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی ، سامانه سجل محکومیت های مالی را ایجاد کند تا امکان استعلام بر خط کلیه محکومیت های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک ها و موسسات اعتباری و دستگاه های اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید

آئین نامه این بند بایستی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شده قانون برنامه ششم آماده می شد.که بسیار با تاخیر تصویب شد و موضوع بحث ما نیست .اینک دستورالعمل نحوه دسترسی  به سامانه مذکور ، طبقه بندی و تعیین اطلاعات غیر قابل دسترس و آموزش بهره برداران توسط قوه قضائیه تصویب شد.

بهره برداران در این دستورالعمل افراد موضوع بند 5 ماده 1 آئین نامه اجرائی بند پ ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه است که عبارتند از:

بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی؛

و منظور از استعلام عبارت است از:

 درخواست اطلاعات و اسناد مربوط به محکومیت‏های مالی اشخاص از سامانه که توسط بهره‏ برداران به منظور كشف حقيقت و در راستای وظایف محوله مي‏باشد و صرفاً به صورت الکترونیکی از طريق مركز ملي تبادلات اطلاعات به يكي از روش‏های مقرر در  آیین ‏نامه فوق الذکر انجام مي‏شود.

متن کامل

بدون نظر

ارسال نظر