امورثبتی و دفترخانه / 05041395

آیا شهرداری می تواند برای تفکیک اعیانی با هرنوع کاربری ، عوارض تعیین و مطالبه کند؟ اصولا" طبق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک ، تفکیک ملک بر عهده اداره ثبت است و شهرداری ها در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارند. چنانچه در...

امورثبتی و دفترخانه / 05071393

در وکالتنامه ای که حق توکیل به غیر قید نشده بود ، دفترخانه ای از روی آن یک وکالتنامه دیگری تنظیم کرده است که در پی آن ، شخص اخیر با این وکالتنامه غیر قانونی یک ملک را بنام خود سند زده است . آیا...

امورثبتی و دفترخانه / 05071393

جهت تقسیم ترکه ،محل فوت متوفی تهران ولی اموال غیر منقول او در شهرستان است . دادگاه صالح برای تقسیم ترکه کجا خواهد بود؟ ودر دادگاه تقسیم ترکه، اول اموال منقول بررسی می شود یا غیر منقول ؟ دادگاه صالح برای رسیدگی ،محل وقوع اموال...

امورثبتی و دفترخانه / 05071393

تقاضای افراز ملکی را کرده ام ولی با توجه به اینکه ملک در تصرف ورثه است آنها ممکن است اصلا" در را روی مامور ثبت باز نکنند تکلیف چیست با دستور قضائی و با حضور مأمور افراز انجام می شود . مامور مربوطه شما را...

امورثبتی و دفترخانه / 05071393

زمینی را بصورت قولنامه ای خریداری کرده ام و پروانه ساخت نیز برای آن گرفته ام از طرف دیگر در بانک مسکن 15 میلیون تومان سپرده گذاری کرده ام. اما متاسفانه بانک به من وامی پرداخت نمی کند و می گوید که زمین باید دارای...

امورثبتی و دفترخانه / 30021393

آپارتمانی با نوشته عادی و وکالت بلاعزل به عنوان مهریه به خانمی واگذار شده است. اما ملک مزبور بدهی سنگینی به شهرداری و دارایی دارد و وی توان پرداخت آن را ندارد چگونه می‌توان آن را رسما به نام خود نماید؟ انتقال رسمی ملک...

امورثبتی و دفترخانه / 30021393

ملکی را از چند ورثه خریداری کرده تمام آنها بجز یکنفر از آنها در دفترخانه حاضر و سند را امضا کردند اما آن یک نفر بدلیل افزایش قیمت ملک از تاریخ تنظیم قولنامه تا روز محضر، از امضای سند سر باز زده و درخواست مبلغ...

امورثبتی و دفترخانه / 30021393

اینجانب از ابتدا شناسنامه نداشتم و جهت تحصیل از شناسنامه فامیل نزدیکمون استفاده کردم ودر حاضر هردو یک شناسنامه داریم الان که بزرگتر شدیم دچار مشکلات عدیده هستیم چکار باید انجام بدهم؟ شما فاقد شناسنامه شناخته می شوید و لازم است بر مبنای اظهارات خود...

امورثبتی و دفترخانه / 30021393

در مبایعه نامه آپارتمانی ،پارکینگ غیر مزاحم قید شده است هنگام قرارداد هم صورتمجلس تفکیکی آماده نبود. هم اکنون هم در سند تنظیمی به گفته مالک پارکینگ غیر مزاحم است .اما آنچه که الان مشاهده می شود جلوی پارکینگ بنده یک پارکینگ مزاحم وجود دارد...

امورثبتی و دفترخانه / 30021393

در خصوص خرید و فروش ملکی تاریخ حضور در دفترخانه را مشخص کردیم اینکه می گویند اگر طرف مقابلت نیامد گواهی عدم حضور بگیر . این گواهی برای چیست؟ باستناد گواهی عدم حضور صادره از سوی دفتر خانه می توان در صورت تخلف طرف...