مسائل حقوقی / 06121400

شخصیت حقوقی شرکت های تجاری مستقل از شخصیت حقیقی مدیران آنهاست. بنابراین اگر شما طلبی از یک شرکت داشته باشید باید علیه شرکت طرح دعوی کنید نه علیه مدیران آن. در یک رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده بود که : در دعاوی کارگران شاغل در شرکت...

مسائل حقوقی / 06121400

مدیر عامل شرکت های تجاری در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد(ماده 125 لایحه قانون تجارت) معمولا" اقامه دعوی و دفتع از هرگونه دعاوی جزء اختیارات هیات مدیره است که در...

مسائل حقوقی / 04121400

تنها رئیس قوه قضائیه مجاز به تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری است و هیچ مرجع دیگری حق وضع قاعده در این خصوص را ندارد. سال 1399 شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری ، مرکز وکلاء و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در دستورالعملی...

مسائل حقوقی / 04121400

ماده 7 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 1384/12/14 شورای عالی بورس و اوراق بهادار را به عنوان یکی از ارکان سازمان بورس در نظر گرفته بودکه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. استدلالی که دیوان عدالت اداری دارد اینست که طبق ماده...

مسائل حقوقی / 04121400

بعضی ها برای فرار فرزندشان از خدمت نظام وظیفه از حقه طلاق سوری استفاده می کنند تا فرزند پسر به عنوان اینکه سرپرست مادر خود هست از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شود . ما در قانون داریم که یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر...