خانواده / 05071393

زوجه از طریق محاکم شهر همجوار بدون اطلاع شوهر و ادعای مجهول المکان بودن حکم طلاق غیابی گرفته است شوهر چگونه می تواند ازحکم مزبورتجدید نظر بخواهد ؟ شوهر می تواند از حکم غیابی واخواهی نموده و ایرادات شکلی و ماهوی خود را مطرح نماید....

خانواده / 05071393

در حکم دادگاه خانواده قید شده است که زوج باید برای برگشت زوجه منزلی با وسایل زندگی تهیه کند با توجه به اینکه تمام وسایل زوج در منزل اولی که به نام زوجه بوده است مانده ، و وی از بازگرداندن آن امتناع مینماید.تکلیف چیست؟...

خانواده / 05071393

حکم الزام به تمکین خانمی صادر شده ولیکن وی حاضر به بازگشت به منزل نیست آیا می توان وی را بدون دادن نفقه و مهریه طلاق داد؟ نفقه و مهریه دو موضوع متفاوت از هم هستند بطوریکه تعلق نفقه قانوناً بستگی به تمکین دارد ولی...

خانواده / 05071393

در عقدنامه ای اجازه اشتغال زن نوشته نشده است . پس از چندی از زندگی مشترک زوجه مشغول بکار می شود.آیا مرد میتواند قانونا"از محل کار زوجه خود بخواهد تا مانع اشتغال وی شوند؟ اگر در عقدنامه این حق به زن داده نشده باشد زن...

کیفری - جرائم / 30021393

معمولا" در مقررات استخدامی شرطی به نام نداشتن سوء پیشینه کیفری وجود دارد .اکنون درصدد استخدام در یکی از ادارات دولتی هستم ولی حدود 8 سال پیش ، بدلیل عجز از تامین قرار وثیقه ،به مدت یک شب در زندان به سر بردم که با...

امورثبتی و دفترخانه / 30021393

آپارتمانی با نوشته عادی و وکالت بلاعزل به عنوان مهریه به خانمی واگذار شده است. اما ملک مزبور بدهی سنگینی به شهرداری و دارایی دارد و وی توان پرداخت آن را ندارد چگونه می‌توان آن را رسما به نام خود نماید؟ انتقال رسمی ملک...

امورثبتی و دفترخانه / 30021393

ملکی را از چند ورثه خریداری کرده تمام آنها بجز یکنفر از آنها در دفترخانه حاضر و سند را امضا کردند اما آن یک نفر بدلیل افزایش قیمت ملک از تاریخ تنظیم قولنامه تا روز محضر، از امضای سند سر باز زده و درخواست مبلغ...

امورثبتی و دفترخانه / 30021393

اینجانب از ابتدا شناسنامه نداشتم و جهت تحصیل از شناسنامه فامیل نزدیکمون استفاده کردم ودر حاضر هردو یک شناسنامه داریم الان که بزرگتر شدیم دچار مشکلات عدیده هستیم چکار باید انجام بدهم؟ شما فاقد شناسنامه شناخته می شوید و لازم است بر مبنای اظهارات خود...

امورثبتی و دفترخانه / 30021393

در مبایعه نامه آپارتمانی ،پارکینگ غیر مزاحم قید شده است هنگام قرارداد هم صورتمجلس تفکیکی آماده نبود. هم اکنون هم در سند تنظیمی به گفته مالک پارکینگ غیر مزاحم است .اما آنچه که الان مشاهده می شود جلوی پارکینگ بنده یک پارکینگ مزاحم وجود دارد...