اموال, پرسش و پاسخ / 11111400

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری حکم به قلع بنای احداثی صادر کرده است .مالک نسبت به اجرای رای در مهلت قانونی اقدام ننموده و شهرداری رأسا" اقدام و صورت حساب هزینه اجرای رای را برای مالک فرستاده است.در خصوص هزینه اجرای رای سوال داشتم. طبق تبصره...

امورثبتی و دفترخانه / 05041395

آیا شهرداری می تواند برای تفکیک اعیانی با هرنوع کاربری ، عوارض تعیین و مطالبه کند؟ اصولا" طبق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک ، تفکیک ملک بر عهده اداره ثبت است و شهرداری ها در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارند. چنانچه در...

کیفری - جرائم / 05041395

اصولا" بیشتر جرائم در حوزه مواد مخدر، غیر قابل گذشت هستند ؛چون رسیدگی و تعقیب و محاکمه آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست .اما در جرم افترا یعنی به شخصی یکی از جرائم مواد مخدر را تهمت زده باشند بعنوان مثال شخصی را به...

خانواده / 26071393

سوالی داشتم از نجوا: چنانچه زن و شوهری ازدواج خود را در دفتر رسمی ازدواج ثبت نکرده باشند برای ثبت این ازدواج چگونه باید اقدام کنند؟ برابر ماده 32 قانون ثبت احوال ازدواج هائیکه در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط...

خانواده / 09071393

از شوهرم بصورت توافقی جدا شدم پس از سه ماه از قطعی شدن گواهی عدم امکان سازش ، رای را به دفتر ازدواج و طلاق بردم ولی شوهر م از مراجعه به دفتر طلاق خودداری نموده و مجهول المکان شده است .چه باید بکنم؟ اگر از...

خانواده / 08071393

زوجه بخاطر داشتن رابطه نامشروع دستگیر و به شلاق محکوم شده است از طرف دیگر شوهر او تقاضای طلاق نموده و زوجه در دادگاه تقاضای اجرت المثل ایام زندگی مشترک را کرده است . سوال این است که آیا با وجود اینکه زن رفتار خلاف...

امورثبتی و دفترخانه / 05071393

در وکالتنامه ای که حق توکیل به غیر قید نشده بود ، دفترخانه ای از روی آن یک وکالتنامه دیگری تنظیم کرده است که در پی آن ، شخص اخیر با این وکالتنامه غیر قانونی یک ملک را بنام خود سند زده است . آیا...

امورثبتی و دفترخانه / 05071393

جهت تقسیم ترکه ،محل فوت متوفی تهران ولی اموال غیر منقول او در شهرستان است . دادگاه صالح برای تقسیم ترکه کجا خواهد بود؟ ودر دادگاه تقسیم ترکه، اول اموال منقول بررسی می شود یا غیر منقول ؟ دادگاه صالح برای رسیدگی ،محل وقوع اموال...