«منشورحقوق شهروندی» (مشتمل بر ماده واحده و هجده بند) مصوب جلسه...