یه سری حقوق معوقه از کارفرمای خود داشتم مثل حق...

«منشورحقوق شهروندی» (مشتمل بر ماده واحده و هجده بند) مصوب جلسه...