ساعت 23:15نهم فروردین ماه1393، دختر جوانی با کلانتری 128تهران تماس...